We wpisie znajdziecie regulamin konkursu “List do Mikołaja”, w którym do wygrania aż trzy świąteczne skarpety. Idealne do zwieszenia przy kominku i schowania drobnych upominków na Mikołajki!

Konkurs Mikołajkowy – List do Mikołaja

We wpisie znajdziecie regulamin konkursu “List do Mikołaja”, w którym do wygrania aż trzy świąteczne skarpety. Idealne do zwieszenia przy kominku i schowania drobnych upominków na Mikołajki!

Koniecznie zajrzyjcie na koniec wpisu! Tam znajdziecie więcej zdjęć świątecznych skarpet, które przygotowała dla Was własnoręcznie Monika z bloga Kinder Świat. Jej stronę znajdziecie tutaj: www.kinderswiat.com

Regulamin konkursu “List do Mikołaja”

Organizatorem konkursu jest blog Kakaludek, dostępny pod adresem internetowym www.kakaludek.com, a sponsorem nagrody blog Kinder Świat, dostępny pod adresem internetowym www.kinderswiat.com.

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
1) wstępnych,
2) zstępnych,
3) rodzeństwo,
4) małżonka,
5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.11.2018r.  i trwa do dnia 25.11.2018r. do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
1) przygotować następującą pracę konkursową: pracę wykonaną dowolną techniką (np. rysunek, malunek, kolaż, rzeźba, wiersz, kompozycja, zdjęcie), pt. “List do Mikołaja”,
2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: dodać zdjęcie wykonanej pracy plastycznej w komentarzu pod wpisem konkursowym dostępnym na fanpage’u bloga (www.facebook.com/kakaludekblog),
2. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.
3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wraz z jury wybierze 1 (słownie: jedną) prace, kierując się następującymi kryteriami: interpretacja tematu pracy, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka pracy.
2. Autor pracy wybranej przez organizatora jest zwycięzcą konkursu.
3. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 26.11.2018r. w następujący sposób: lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u (www.facebook.com/kakaludekblog) oraz na blogu, we wpisie pt. “Konkurs Mikołajkowy – List do Mikołaja”, dostępnym pod adresem: https://kakaludek.com/konkurs-mikolajkowy-list-do-mikolaja/.

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci nagrody rzeczowej – trzech filcowych skarpet świątecznych.
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres mamakakaludka@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

NAGRODA

Trzy filcowe skarpety własnoręcznie uszyte przez Monikę z bloga www.kinderswiat.com. Idealne do schowania drobnych upominków na zbliżające się Mikołajki!

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie dzieci!

One thought on “Konkurs Mikołajkowy – List do Mikołaja”

Leave a Reply