Przed Emi i jej Tajnym Klubem Superdziewczyn trudny moment – do klasy trafia nowa koleżanka! Między przyjaciółmi powstają pierwsze nieporozumienia, a przed wszystkimi udział w zawodach z okazji Tygodnia Sportu! Jak dziewczyny poradzą sobie z tym, co ich spotka? Czy ich paczka się rozpadnie? Zapraszam do udział w konkursie, a zakończenie poznacie sami!

Konkurs – Twój Tajny Klub Superprzyjaciół

Moja recenzja tej książki trafi na bloga dopiero za tydzień, ale już teraz ruszamy z konkursem, w którym do wygrania mamy dla Was drugi, całkiem nowy egzemplarz. 352 strony pełne przygód Emi i jej koleżanek! Gruba kartonowa oprawa tej książki powoduje, że pięknie nadaje się na prezent.

https://www.gwfoksal.pl/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-wielka-ksiega-przygod-tom-2.html

Przed Emi i jej Tajnym Klubem Superdziewczyn trudny moment – do klasy trafia nowa koleżanka! Między przyjaciółmi powstają pierwsze nieporozumienia, a przed wszystkimi udział w zawodach z okazji Tygodnia Sportu! Jak dziewczyny poradzą sobie z tym, co ich spotka? Czy ich paczka się rozpadnie? Zapraszam do udział w konkursie, a zakończenie poznacie sami!

Do konkursu zapraszam nie tylko dziewczynki, ale również chłopców! Pamiętajcie, że ksiażki może czytać każdy – bez względu na płeć.

REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin konkursu „Twój Tajny Klub Superprzyjaciół”

Organizatorem konkursu jest blog Kakaludek, dostępny pod adresem internetowym www.kakaludek.com, a sponsorem nagrody Wydawnictwo Wilga.

§ 1 
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,

2) pracownikiem organizatora,

3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,

2) zstępnych,

3) rodzeństwo,

4) małżonka,

5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.04.2018r. o godz. 18:00 i trwa do dnia 6.05.2018r. do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:

1) przygotować następującą pracę konkursową: pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, NA PAPIERZE w formacie A4 lub A3, przedstawiającą Twój Tajny Klub Superdziewczyn, Superchłopaków lub Superprzyjaciół,

2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: dodać zdjęcie wykonanej pracy plastycznej w komentarzu pod wpisem konkursowym na fanpage’u bloga (www.facebook.com/kakaludekblog),

2. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.

2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.

4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 3 (słownie: trzy) prace, kierując się następującymi kryteriami: interpretacja tematu pracy, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka pracy.

2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.

3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 9.05.2018r. w następujący sposób: imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na fanpage’u (www.facebook.com/kakaludekblog) oraz na blogu, we wpisie pt. Konkurs „Twój Tajny Klub Superprzyjaciół” dostępnym pod adresem https://kakaludek.com/konkurs-z-emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-wielka-ksiega-przygod-2/

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci nagrody rzeczowej – książki pt. „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2” Wydawnictwa Wilga.

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://kakaludek.com/konkurs-z-emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-wielka-ksiega-przygod-2/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres mamakakaludka@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

WYNIKI KONKURSU

Nagrodę otrzymuje Sylwia Jarka. Gratulacje!

One thought on “Konkurs – Twój Tajny Klub Superprzyjaciół”

Leave a Reply