Odpowiedz na pytanie i wygraj jesienną sesję fotograficzną u Anna Gąsiorowska Fotografia. Regulamin i szczegóły konkursu znajdziesz we wpisie.

Konkurs „Jesienna sesja fotograficzna” z Anna Gąsiorowska Fotografia

Jesienna aura sprzyja spacerom i pięknym zdjęciom w plenerze! W tym konkursie do wygrania jest jesienna sesja fotograficzna o wartości 300zł, którą wykona dla Was Anna Gąsiorowska Fotografia.

Zdjęcia autorstwa Ani możecie zobaczyć w tutaj:

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w komentarzu na naszym profilu na Facebooku odpowiedzieć na pytanie „Za co można pokochać jesień?”. Może być to zwyczajny komentarz lub coś całkiem innego – np. wiersz, filmik, kolaż zdjęć, praca plastyczna.  Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę komentarzy konkursowych.

Sesja zostanie wykonana na terenie miasta Poznania lub jego najbliższej okolicy, nie później niż do dnia 1 grudnia 2018r, po wcześniejszym ustaleniu daty, godziny oraz miejsca bezpośrednio z fotografem Anną Gąsiorowską.

Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie, więc zapraszam do lektury!

Regulamin konkursu „Jesienna sesja fotograficzna” z Anna Gąsiorowska Fotografia

Organizatorem konkursu jest blog Kakaludek, dostępny pod adresem internetowym www.kakaludek.com, a sponsorem nagrody Anna Gąsiorowska Fotografia, dostępna pod adresem internetowym https://annagasiorowskafotografia.blogspot.com.

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:
1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,
2) pracownikiem organizatora,
3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.
3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:
1) wstępnych,
2) zstępnych,
3) rodzeństwo,
4) małżonka,
5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.10.2018r.  i trwa do dnia 28.10.2018r. do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:
1) odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Za co można pokochać jesień?” w dowolnej formie np. komentarza, wiersza, pracy plastycznej, kolażu zdjęć, filmiku,
2) zgłosić odpowiedź konkursową w następujący sposób: dodać komentarz pod wpisem konkursowym dostępnym na fanpage’u bloga (www.facebook.com/kakaludekblog),
2. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę komentarzy konkursowych.
3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu wszelkich prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.
4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wraz z jury wybierze 1 (słownie: jedną) odpowiedź/pracę konkursową, kierując się następującymi kryteriami: kreatywność, oryginalność, interpretacja tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka pracy.
2. Autor pracy wybranej przez organizatora jest zwycięzcą konkursu.
3. Wybór zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 31.10.2018r. w następujący sposób: lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u (www.facebook.com/kakaludekblog) oraz na blogu, we wpisie pt. “Konkurs „Jesienna sesja fotograficzna” z Anna Gąsiorowska Fotografia” dostępnym pod adresem: https://kakaludek.com/konkurs-jesienna-sesja-fotograficzna-z-anna-gasiorowska-fotografia/.

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci darmowej sesji fotograficznej. Zdjęcia wykona Anna Gąsiorowska po wcześniejszym ustaleniu daty, godziny oraz miejsca odbycia się sesji – wyłącznie miasto Poznań i najbliższa okolica. Czas na wykorzystanie nagrody mija z dniem 1 grudnia 2018 r. Zwycięzca konkursu otrzyma 5 (słownie: pięć) ujęć w formie cyfrowej oraz 5 (słownie: pięć) wydrukowanych odbitek tych ujęć w formacie 21×15.
2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
3. Nagroda zostanie zrealizowana przez jej sponsora – Annę Gąsiorowską. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się ze sponsorem w celu ustalenia dalszych szczegółów. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się ze sponsorem, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres mamakakaludka@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Leave a Reply