Szkolnik Superdziewczyny to planer i kalendarz w jednym. Ma aż 176 stron, a na każdej z nich znajdziecie coś więcej niż tylko miejsce na plan lekcji i listę zadań domowych.

Szkolnik Superdziewczyny. Zorganizuj się z Emi + KONKURS

Szkolnik Superdziewczyny to planer i kalendarz w jednym. Ma aż 176 stron, a na każdej z nich znajdziecie coś więcej niż tylko miejsce na plan lekcji i listę zadań domowych. Daje wiele możliwości do wykorzystania kreatywnego myślenia, a znana dzieciom bohaterka książki „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” będzie towarzyszyć właścicielce szkolnika przez cały rok!

Na początku planera znajdziemy porady autorki, jak korzystać ze szkolnika. Pamiętajcie, że umiejętność planowania i generalnie zarządzania sobą w czasie jest bardzo ważną rzeczą dla każdego człowieka – bez względu na to, czy dotyczy to dziecka, czy dorosłego.

Następne kilka stron, to miejsce dla właścicielki planera. Tutaj może nadać mu wyjątkowy charakter i zamieścić wiele informacji o sobie.

Planer jest uniwersalny i można zacząć go prowadzić w dowolnym momencie, ponieważ daty nie są narzucone. W każdym tygodniu wpisujemy je samodzielnie – wraz z naszymi planami, zadaniami oraz ważnymi notatkami.

Nie zabrakło oczywiście miejsca na plan lekcji na cały semestr i stron „Odrabianki” do wpisywania zadań domowych.

Ponadto w „Szkolniku Superdziewczyny” znajdziecie: ciekawostki o znanych  i popularnych Superdziewczynach, miejsce na wpisywanie dat urodzin naszych bliskich i przyjaciół, strony dokumentujące osiągnięte sukcesy oraz wiele, wiele innych.


Na końcu planera jest również miejsce na mały pamiętnik oraz listę ważnych kontaktów.

„Szkolnik Superdziewczyny. Zorganizuj się z Emi” możecie wygrać w naszym konkursie, którego regulamin znajdziecie poniżej.


Regulamin konkursu „Moja szkoła”

Organizatorem konkursu jest blog Kakaludek, dostępny pod adresem internetowym www.kakaludek.com, a sponsorem nagrody jest wydawnictwo Wilga, dostępna pod adresem internetowym https://www.gwfoksal.pl.

§ 1 
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,

2) pracownikiem organizatora,

3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,

2) zstępnych,

3) rodzeństwo,

4) małżonka,

5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.09.2018r.  i trwa do dnia 9.09.2018r. do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:

1) przygotować następującą pracę konkursową: pracę wykonaną dowolną techniką (np. rysunek, malunek, kolaż, rzeźba, wiersz, kompozycja, zdjęcie), pt. “Moja szkoła”,

2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: dodać zdjęcie wykonanej pracy plastycznej w komentarzu pod wpisem na fanpage’u bloga (www.facebook.com/kakaludekblog),

2. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.

2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.

4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wraz z jury wybierze 2 (słownie: dwie) prace, kierując się następującymi kryteriami: interpretacja tematu pracy, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka pracy.

2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.

3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 10.09.2018r. w następujący sposób: lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u (www.facebook.com/kakaludekblog) oraz na blogu, we wpisie pt. „Szkolnik Superdziewczyny. Zorganizuj się z Emi + KONKURS” dostępnym pod adresem: https://kakaludek.com/szkolnik-superdziewczyny-zorganizuj-sie-z-emi-konkurs/

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci nagrody rzeczowej – planera „Szkolnik Superdziewczyny. Zorganizuj się z Emi” od wydawnictwa Wilga.

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres mamakakaludka@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Nagrody w konkursie

Zapraszamy do udziału zwłaszcza dziewczynki w wieku szkolnym!

2 thoughts on “Szkolnik Superdziewczyny. Zorganizuj się z Emi + KONKURS”

Leave a Reply