We wpisie znajdziecie regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje z nim związane.

Konkurs z nagrodami od www.odzywianienaturalne.pl

REGULAMIN KONKURSU:

Regulamin konkursu „Dary natury w walce z przeziębieniem”

Organizatorem konkursu jest blog Kakaludek, dostępny pod adresem internetowym www.kakaludek.com, a sponsorem Odżywianie naturalne http://odzywianienaturalne.pl/.

§ 1 
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,

2) pracownikiem organizatora,

3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,

2) zstępnych,

3) rodzeństwo,

4) małżonka,

5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6.12.2017r. o godz. 20:00 i trwa do dnia 15.12.2017r. do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:

1) przygotować następującą pracę konkursową: kompozycję, zdjęcie lub pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, na papierze w formacie A4 lub A3 pt. „Dary natury w walce z przeziębieniem”,

2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: dodać zdjęcie wykonanej pracy plastycznej w komentarzu pod grafiką „Dary natury w walce z przeziębieniem. 6.12.-15.12.2017r. Prace konkursowe” na fanpage’u bloga (www.facebook.com/blogkakaludek),

2. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.

2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.

4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 2 (słownie: dwie) prace, kierując się następującymi kryteriami: interpretacja tematu pracy, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka pracy.

2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.

3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 17.12.2017r. w następujący sposób: lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u (www.facebook.com/blogkakaludek) oraz na blogu, we wpisie pt. „Konkurs z odżywianienaturalne.pl” dostępnym pod adresem https://kakaludek.com/konkurs-nagrodami-www-odzywianienaturalne-pl/.

§ 6
Nagroda

1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę w postaci usługi świadczonej przez sponsora – Agnieszkę Mrówczyńską odżywianienaturalne.pl. Nagrody stanowią:

a) kompleksowa wizyta w gabinecie w Poznaniu

b) spersonalizowany jadłospis dla mamy, taty lub dziecka.

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

3. Celem skorzystania z nagrody, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się ze sponsorem w celu ustalenia wszelkich niezbędnych szczegółów i warunków realizacji wygranej nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się ze sponsorem, nagroda zostaje do dalszej dyspozycji organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://kakaludek.com/konkurs-nagrodami-www-odzywianienaturalne-pl/

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres mamakakaludka@gmail.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Zwycięzcy:

Nagrodę w formie wizyty w gabinecie wygrywa Dorota Frąckowiak.

Nagrodę w formie spersonalizowanego jadłospisu wygrywa Joanna Pacyna.

Serdecznie gratulujemy!

 

Leave a Reply