KONKURS MIKOŁAJKOWY – Po angielsku z wydawnictwem Poltext. We wpisie znajdziecie regulamin oraz warunki udziału w konkursie, w którym do wygrania zestaw trzech książek wspierących naukę języka angielskiego.

KONKURS MIKOŁAJKOWY – Po angielsku z wydawnictwem Poltext

REGULAMIN
KONKURS MIKOŁAJKOWY
PO ANGIELSKU Z WYDAWNICTWEM POLTEXT

Organizatorem konkursu jest blog Kakaludek, dostępny pod adresem internetowym www.kakaludek.com, a sponsorem nagrody jest wydawnictwo Poltext http://www.poltext.pl/ .

§ 1 
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest:

1) członkiem najbliższej rodziny organizatora,

2) pracownikiem organizatora,

3) związana z organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem.

3. Za członków najbliższej rodziny uważa się:

1) wstępnych,

2) zstępnych,

3) rodzeństwo,

4) małżonka,

5) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

§ 2
Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5.12.2019r. o godz. 21:00 i trwa do dnia 13.12.2019r. do godz. 23:59.

§ 3
Zadanie konkursowe

1. W celu wzięcia udziału w konkursie, należy:

1) przygotować następującą pracę konkursową: pracę wykonaną dowolną techniką (np. komentarz, zdjęcie, film, kolaż, plakat, rysunek, wiersz, opowiadanie), pt. “POZNAJĘ JĘZYK ANGIELSKI NIE TYLKO OD ŚWIĘTA”.

2) zgłosić pracę konkursową w następujący sposób: dodać komentarz z treścią lub zdjęciem wykonanej pracy konkursowej pod wpisem „KONKURS MIKOŁAJKOWY – PO ANGIELSKU Z WYDAWNICTWEM POLTEXT” na fanpage’u bloga (www.facebook.com/kakaludekblog),

2. Jeden uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych.

3. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.

2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie.

4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

§ 5
Wybór zwycięzcy

1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wraz z jury wybierze 1 (słownie: jedną) pracę, kierując się następującymi kryteriami: interpretacja tematu pracy, oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania), estetyka pracy.

2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.

3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 15.12.2019r.o godz. 20:00 w następujący sposób: lista zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u (www.facebook.com/kakaludekblog) oraz na blogu, we wpisie pt. „KONKURS MIKOŁAJKOWY – Po angielsku z wydawnictwem Poltext”.

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci nagrody rzeczowej – zestawu trzech książek od wydawnictwa Poltext: „The Tale of Peter Rabbit”, „I can sing in English” oraz „You can sing in English too!”.

2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Nie można również przenieść prawa do nagrody na inną osobę.

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą. W związku z tym, zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem w celu przekazania mu adresu do wysyłki nagrody. Jeśli w ciągu 7 dni od ogłoszenia zwycięzców konkursu, zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w celu przekazania adresu do wysyłki nagrody, nagroda zostaje do dyspozycji organizatora.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem internetowym.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 1 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres blog@kakaludek.com, w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Nagrody w konkursie

Wyniki konkursu:

Serdecznie gratulujemy Marii Szyfter! Doceniamy wysiłek włożony w wykonanie zadania konkursowego i cieszymy się, że trzy książki dla dzieci wspierające naukę języka angielskiego trafią właśnie do Was!

Zobacz naszą recenzję: https://kakaludek.com/dwujezyczna-ksiazka-dla-dzieci-the-tale-of-peter-rabbit/

Zobacz naszą recenzję: https://kakaludek.com/proste-piosenki-po-angielsku-dla-dzieci-ksiazka-cd/

Leave a Reply